Έργο Γ ΚΠΣ: "Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου"

Sub-project 5: Electronic Multi-Lingual Publications  about  the 3D Virtual Museum of Cinematography and the History of Cinematography (DVD and Internet)

Sub-Project 6: The Greek Film Archive Inter-Thematic Cultural Portal

Information on the Project Implementation

The current Portal on the Web is the result of infrastructure projects / sub-projects

Υποέργο 5: Ηλεκτρονικές Πολύγλωσσες Εκδόσεις που Παρουσιάζουν το Τρισδιάστατο Εικονικό Μουσείο Κινηματογράφου και την Ιστορία του Κινηματογράφου (DVD και Διαδίκτυο)

και

Υποέργο 6: Διαθεματικός Πολιτιστικός Κόμβος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

του Έργου

Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου

που εντάσσεται στον Άξονα 1: Παιδεία - Πολιτισμός, Μέτρο 1.3: Τεκμηρίωση Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστο 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους


Project Implementation: ΩMEGA TECHNOLOGY

The photographic material displayed on the website is copyright-protected and watermarked by the tool SilkMark